قوانین و ضوابط

 • توضیحات

در طول این متن, شخص دریافت کننده خدمات “کارفرما” و سایت ویوپارک “مجری” نامیده می شود.

مراحل انجام پروژه از ارائه فایل های پروژه تا دریافت خروجی به صورت غیر حضوری می باشد. (به جز موارد خاص)

رسیدن به نتیجه مورد نظر نیازمند تعامل سازنده, تبادل نظرات و صبوری هر دو طرف کارفرما و مجری می باشد.

فایل های پروژه به مدت ۱ ماه در حافظه استودیو ذخیره می ماند و پس از آن حذف می شود.

 • سفارش پروژه
  1. ارائه فایل الگو (رفرنس) توسط کارفرما, باعث تسهیل رسیدن به نتجه مدنظر می شود.
  2. پروژه های دارای لایه های صوتی بی کیفیت که در شرایط نامناسب برداشت شده اند باعث افت کیفیت خروجی و محتوای نهایی می شود و کارفرما امکان اعتراض به موارد کیفی را از خود سلب می کند.
  3. اعمال تغییرات جدید توسط کارفرما ملزم به محاسبه مجدد هزینه نهایی است.
 
 • پرداخت
  1. پرداخت ۴۰% مبلغ کل توسط کارفرما برای شروع کار الزامی است.
  2. لطفاً فیش پرداخت را تا پایان کار نزد خود حفظ کنید.
  3. حفاظت از مجری: برای اطمینان از دریافت کامل هزینه خدمات انجام شده, خروجی دارای امضای صوتی غیر قابل حذف می باشد. پس از اعلام رضایت کارفرما از اثر و پرداخت ۶۰% مبلغ باقی مانده, خروجی بدون امضا به کارفرما ارائه می شود.
 
 • بازبینی/بازنگری و اصلاح
  1. بازبینی/بازنگری به معنی اعمال تغییرات جدید (ذکر نشده هنگام ثبت سفارش) توسط کارفرما می باشد.
  2. برای هر سفارش تعداد معینی بازبینی رایگان به صورت محدود در نظر گرفته شده است.
  3. اصلاح به معنی تصحیح خطاهای احتمالی صورت گرفته توسط مجری است و فاقد هرگونه هزینه ای می باشد.
  4. در صورتی که خروجی با استانداردها, ویژگی های ذکر شده در قرارداد, الگوهای ارائه شده مطابقت نداشته باشد و اصلاحات نیز بی تاثیر باشد: تمام مبالغ پرداختی به کارفرما اودت داده می شود.
  5. انجام بازبینی های بیشتر از مقدار مقرر به صورت رایگان, ملزم به پرداخت هزینه طبق تعرفه است.

 

 • تاخیر در ارائه خروجی
  1. درخواست اعمال هرگونه تغییرات از سوی کارفرما منجر به تاخیر یا تسریع ارائه خروجی توسط مجری می شود.
  2. در صورت تاخیر مجری در ارائه خروجی بیشتر از دو روز نسبت به تاریخ توافق شده در قرارداد, کارفرما امکان لغو کامل سفارش و دریافت تمام هزینه ها را دارد.


 • تعجیل در ارائه خروجی
  1. در صورت درخواست تعجیل در ارائه خروجی نسبت به تاریخ توافقی, پروژه به حالت فوری تغییر می کند و کارفرما ملزم به پرداخت هزینه پروژه فوری می باشد.
 
 • لغو پروژه

– لغو پروژه توسط کارفرما

  1. در صورت عدم تطابق خروجی با استاندارد, ویژگی های مدنظر و الگوهای ارائه شده تاییدی و بی تاثیر بودن اصلاحات؛ کارفرما می تواند پروژه را لغو کرده و تمام هزینه های پرداختی را دریافت کند.
  2. در صورتی که خروجی پروژه مطابق استاندارد, ویژگی های مدنظر, رفرنس ها و توضیحات توافق شده باشد؛ امکان لغو پروژه توسط کارفرما وجود ندارد و هزینه ای اودت داده نخواهد شد.
  3. در صورت لغو غیر موجه پروژه توسط کارفرما پس از شروع کار بر روی پروژه توسط مجری؛ مبالغ پرداختی اودت داده نخواهد شد.

– لغو پروژه توسط مجری (شرایط اضطراری)

  1. در صورت لغو پروژه توسط مجری تمام مبالغ پرداختی به کارفرما اودت داده می شود.
 
 • حقوقی
 1. بهره برداری: مجری برای استفاده از خروجی اثر (بجز فایل های خصوصی و پروژه های منتشر نشده) جهت امور تبلیغات در پلتفرم ها و رسانه های مختلف نیاز به کسب اجازه از صاحب اثر ندارد. (مگر قرارداد دارای NDA)
 2. مجری در قبال محتوای اثر تولید و منتشر شده توسط کافرما هیچ مسئولیتی ندارد.
 3. سفارشات با محتوای: تشویق به خشونت, آسیب رساندن به خود و دیگران, تبلیغ مواد مخدر, حمایت از سازمان های تروریستی و… پذیرفته نمی شود.